Uroczystość wręczenia Ambasodorce POLINOTU Pani Prof. dr hab Małgorzacie Król księgi pamiątkowej

Pani Profesor w trakcie pracy na Uniwersytecie Łódzkim wiele funkcji; m.in. była przez dwie kadencje prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś w latach 1993–1998 koordynatorem i kontraktorem dwóch Joint European Projects w ramach programu PHARE TEMPUS (JEP 4180 oraz JEP 8036), od 1994 r. do 2009 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Socjologii, a następnie Zakładu Badań nad Praktyką Prawniczą i Kliniki Prawa, działającego w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. Od 2009 r. kierowała samodzielnym Zakładem Polityki Prawa, a następnie Katedrą Polityki Prawa, była członkiem Odwoławczej Komisji Oceniającej UŁ. Prowadziła i nadal prowadzi wiele zajęć dydaktycznych na różnych kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dla doktorantów. Była i jest nadal członkiem wielu ciał i organizacji związanych z naukami prawnymi, m.in. członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia Europejskie”, Rady Naukowej Centrum Dokumentacji i Studiów Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, European Law Institute w Wiedniu, Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego z siedzibą w Warszawie.
Pani Profesor sporządzała ekspertyzy dla wielu organizacji i instytucji, w tym Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu czy Instytutu Studiów Europejskich – Instytutu Europejskiego w Łodzi. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, w związku z czym recenzuje wnioski w konkursach. Jako teoretyk prawa, ale zarazem notariusz, wygłaszała referaty na międzynarodowych i światowych kongresach notarialnych. Wygłaszała wykłady na zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Rady Izby Notarialnej w Łodzi, Rady Izby Notarialnej w Warszawie i innych organizacji.

Została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. otrzymała nagrodę indywidualną trzeciego stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych – za rozprawę doktorską (1978 r.), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołową pierwszego stopnia za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych – za współautorstwo skryptu „Wstęp do informatyki prawniczej” PWN 1985 (1985), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną drugiego stopnia za rozprawę habilitacyjną (1993), trzecią nagrodę w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” za rozprawę habilitacyjną (1996), szereg nagród pierwszego i drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne (1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2009), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołową drugiego stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – za książkę „Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study (2012), Złotą Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego (1999), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” (2013).

Pani Profesor wywarła i w dalszym ciągu wywiera duży wpływ ma kształtowanie się tożsamości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją wielką kulturą, rozsądkiem i życzliwością, także doskonałym smakiem i elegancją nieustająco wywiera piętno na wszystkich swoich współpracownikach, studentach i kolegach. Z okazji jubileuszu życzymy Pani Profesor doskonałego zdrowia, udanego życia osobistego oraz tego (choć to są w gruncie rzeczy życzenia dla nas samych), aby mogła nas, przyjaciół i uczniów, wspierać swoją obecnością jeszcze przez wiele lat.

Szczególne znaczenie dla notariuszy mają wypowiedzi Pani Profesor dotyczące statusu prawnego notariusza. Weszły one na stałe do kanonu literatury prawniczej

Ad multos annos Pani Profesor!

PUBLIKACJA PANI PROFESOR – tutaj

Szczegóły:

16 wrz

Speakers:

dr Andrzej Jan Szereda

Location:

Łódź

Website:

Event Type:

Organized By:

Polinot

Udostępnij: