Konferencja on-line: II Forum Prawa Procesowego Cywilnego – Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej

W dniu 20 listopada 2020 r. odbyła się konferencja on-line: II Forum Prawa Procesowego Cywilnego – Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck, a także Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

W konferencji brał udział Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego, not. dr Andrzej Jan Szereda omawiając problematykę sądowego wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Forum zostało zapoczątkowane w grudniu 2019 roku konferencją pt. „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego” poświęconą fundamentalnym zmianom Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonym ustawą z 4 lipca 2019 r. W tym roku Forum zostało poświęcone sprawom ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej.

Sprawy ze stosunku spółki handlowej należą do katalogu spraw gospodarczych. Sprawy te są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i stanowią istotną część wszystkich spraw należących do właściwości sądów gospodarczych. Na tle regulacji dotyczącej procesowych aspektów spraw ze stosunku spółki handlowej występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie musi zmagać się praktyka. Wprawdzie szereg zagadnień procesowych z zakresu tych spraw dostrzeżono w piśmiennictwie prawniczym, jednak nie zostały one jak do tej pory poddane szerszym badaniom.

Wybór tematów poszczególnych referatów był podyktowany potrzebą kompleksowej i praktycznej analizy zagadnień aktualnie wyłaniających się na tle spraw ze stosunku spółki handlowej. W toku konferencji zostały przedstawione i poddane dyskusji m.in.:

  • kwestie zaskarżalności uchwał organów spółek kapitałowych,
  • zagadnienie prawomocności wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,
  • sądowe wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • procesowe aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,
  • procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • aktualne problemy egzekucji z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem oszacowania udziałów i akcji.

Szczegóły:

20 lis - 20 lis

Speakers:

not. dr Andrzej Jan Szereda

Location:

online

Event Type:

Organized By:

Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Wydawnictwo C.H. Beck, Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy KRK

Udostępnij: