Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19

Dokument z podpisem uznanym przez notariusza za własnoręczny (art. 88 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.) jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 KPC.