Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 czerwca 2019 r. III CZP 6/19

Umowę zobowiązującą sprzedaży na rzecz parku narodowego prawa własności nieruchomości, znajdującej się w granicach tego parku, sporządza się pod warunkami, że żaden z kolejno uprawnionych do pierwokupu, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), nie wykona swego prawa.