Publikacje Polskiego Instytutu Notarialnego

Prezentujemy poniżej publikacje współpracowników Polskiego Instytutu Notarialnego i osób z nim związanych. Wykaz ten ma nie tyle służyć ukazaniu aktywności poszczególnych osób, ale służyć pomocą w odnajdowaniu bieżącej literatury fachowej przydatnej w praktyce notarialnej. Zbiór ten obejmuje jedynie te z publikacji, które ukazały się już po powstaniu Instytutu, choć jednocześnie wyrażamy nadzieję na stworzenie pełnej bibliografii dotyczącej szeroko rozumianej problematyki notarialnej.

Andrzej Jan Szereda

Przedsiębiorstwo w spadku – odrębna jednostka organizacyjna [w:] A. Marciniak, Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2019, s. 207-232

Wprowadzenie i objaśnienia do art.626 (1) – 626 (13) oraz wprowadzenie i objaśnienia do art. 665 (1) – 665 (5) [w:] A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 367-729, Warszawa 2019, s. 1030-1188 i 1236-1251,

Objaśnienia do art.12, 13, 15, 22, 23, 25b, 26a, 28, 29, 32, 44, 49, 62, 64, 78 u.ks.c [w:] T. Zembrzuski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, Warszawa 2020, t. II s. 1696-1698, 1710-1711, 1717-1719, 1726-1731, 1745-1748, 1766-1767,

Wprowadzenie i objaśnienia do art. 880-888 [w:] A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095(1) , Warszawa 2020,  s. 861-896

Wprowadzenie i objaśnienia do art.1139-1142 oraz wprowadzenie i objaśnienia do art.1142 (1) – 1142(7) [w:] A. Marciniak, Kodeks postępowania cywilnego. Tom V. Komentarz do art. 1096–1217 , Warszawa 2020, s. 386-428,

Egzekucja sądowa z wydzielonej części zajętej nieruchomości [w:] R. Flejszar, Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Sopot 2020, s.171-208

Dochodzenie wynagrodzenia notariusza. Postulaty de lege ferenda, Krakowski Przegląd Notarialny 2020, Nr 1, s. 51-64,

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19, Rejent 2020, Nr 10, s. 82-93,

 

Patryk Bender

Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. 1) – Rejent 11/19
 
Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. 2) – Rejent 12/19
 
Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. 3) – Rejent 2/20

 

Patryk K. Jończyk

Prawne aspekty uprawnień przysługujących kobietom w przypadku poronienia i martwego urodzenia – synteza i wnioski de lege ferenda
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, współautor z apl. adw. A. Jończyk, Palestra nr 11/2020.

 

Marta A. Nowocień

Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia [w]: A. Marciniak (red.), Notarialne poświadczenie dziedziczenia, 2019 r.,

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie, A.J. Szereda, A. Rataj (red.), 2019 r., współautor,

Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty, A.J. Szereda, A. Rataj (red.), 2019 r., współautor,

Problem odmowy dokonania czynności Notarialnej w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rejent nr 4 2020 r.