Dziś, 14 lutego 2021 roku przypada XXX rocznica uchwalenia dwóch ustaw tj.: ustawy Prawo o notariacie oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych. Ustaw, które ukształtowały dzisiejszy notariat. Dokonały jego prywatyzacji i jednocześnie wprowadziły samorząd zawodowy notariuszy. 
Mając na względzie tę ważną dla notariuszy datę, Polski Instytut Notarialny w tym jubileuszowym roku zamierza zorganizować ogólnopolską konferencję naukową pt. „Notariat – tradycja i przyszłość”. Wydarzenie, w zależności od obowiązujących ograniczeń może przybrać postać zdalną lub hybrydową. 
Przedmiotem obrad będą przede wszystkim perspektywy, jakie stoją przed polskim notariatem. W szczególności pragniemy zaprezentować postulaty de lege ferenda co do nowych czynności notarialnych. Na tym tle przedstawiona zostanie również ewolucja czynności notarialnych, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat. 
Instytut serdecznie zaprasza notariuszy, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych oraz wszystkich interesujących się problematyką czynności notarialnych do zgłaszania referatów, które zostaną następnie wygłoszone w trakcie konferencji. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo doboru referatów i wskazuje, że poszczególne wystąpienia nie powinny trwać dłużej niż 20 minut. Tematy referatów wraz z ich konspektami należy nadsyłać na adres Instytutu kontakt@polinot.pl w terminie do dnia 21 marca 2021 roku (rocznicy opublikowania ww. ustaw).
Share This