Informujemy, iż w dniu 26 marca 2021 r. na platformie MS Teams odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna: Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym.

Organizatorem konferencji jest Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie będzie poświęcone analizie instrumentów ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, notariuszy), w tym zwłaszcza standardu ochrony tajemnicy zawodowej w procedurach cywilnych, na płaszczyźnie aksjologicznej.

Wśród prelegentów obecni są członkowie Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego: prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, prof. UŚ dr. hab. Andrzej Torbus oraz dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

Krajowa Rada Notarialna objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dołączyć do niej można za pośrednictwem linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q2Y2ZmYTgtMjFiNy00ZTIwLWE0MmEtN2Q3YThmMzAwODZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22dfac3c16-a017-423f-b4e8-0927ac2208dc%22%7d

Share This