Dopuszczalność sprostowania przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Normy prawne: art. 125 KPC, art. 6264  KPC, art. 5 PrNot, art. 92, art. 94 PrNot. art. 80 PrNot, art. 104 PrNot

 

Literatura: P.Biernacki, Złożenie przez notariusza wniosku wieczystoksięgowego jako czynność́ notarialna, Rej. 2015, Nr 2; P. Biernacki, G. Mikołajczyk, Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji. Komentarz praktyczny. Opłaty sądowe, wzór wniosku o wpis, Warszawa 2017, E. Gniewek, Wnioski o wpis do księgi wieczystej formułowane przez notariuszy w ich aktach notarialnych, Rej. 2006, Nr 5; Z. Kuniewicz, W sprawie umocowania do złożenia wniosku wieczystoksięgowego w akcie notarialnym, Rej. 2008, Nr 12; A. Oleszko, Wnioski o dokonanie wpisu prawa w księdze wieczystej zawarte w aktach notarialnych, Rej. 1993, Nr 10; J. Sawarzyński, Pozycja notariusza wykonującego obowiązek ustanowiony w art. 626(4) k.p.c., PPC 2019, Nr 1; A.J. Szereda, w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729, Warszawa 2019.

I. Na gruncie zarysowanego problemu należy w pierwszej kolejności zauważyć, że zgodnie z art. 6264 § 4 zd. 1 KPC obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku złożonego przez notariusza spoczywa na stronie czynności notarialnej. Nie można przy tym mieć wątpliwości, że wnioskodawca może złożony przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek poprawić czy też uzupełnić́, nie korzystając z pośrednictwa notariusza. Żadna norma KPC czy PrNot nie nakazuje wykorzystania do tego celu ani systemu teleinformatycznego, ani też pośrednictwa notariusza. W szczególności nie znajduje zastosowania art. 125 § 21 KPC. W związku z powyższym dalsze pisma w toku postępowania wieczystoksięgowego zainicjowanego wnioskiem złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wymagają wykorzystania tego systemu, chyba że dokonany zostanie wybór wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

II. Zgodnie z art. 80 § 4 PrNot notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu tego nie stosuje się przepisów art. 5, 92 § 1 pkt 4–8 i art. 94 § 1 PrNot. Protokół ten sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Z mocy bowiem art. 104 § 4 PrNot wszystkie protokoły notariusz spisuje w formie aktu notarialnego.

III. Sprostowanie to może dotyczyć wszelkich dokumentów sporządzonych przez notariusza w trybie PrNot. Przemawiają za tym dwa zasadnicze argumenty. Po pierwsze, art. 80 § 4 PrNot nie ogranicza zakresu stosowania protokołu prostującego jedynie do jednego rodzaju dokumentów notarialnych np. aktów notarialnych, po drugie zaś norma ta zawarta została w rozdziale 1 działu drugiego PrNot, obejmującego przepisy ogólne dotyczące wszystkich czynności notarialnych. Oczywista zdaje się zatem możliwość sprostowania wniosku o wpis do księgi wieczystej złożonego przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego protokołem uregulowanym w art. 80 § 4 PrNot. W szczególności właściwe jest dokonanie sprostowania, gdy wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oczekuje jeszcze na dołączenie do niego dokumentów stanowiących podstawę̨ wpisu w księdze wieczystej i dostrzeżona została jego wadliwość. Protokół taki powinien oczywiście, poza innymi wymaganiami formalnymi, dokładnie wskazywać wniosek podlegający sprostowaniu, a także zakres sprostowania.

IV. Zaproponować można następującą treść stosownej części protokołu prostującego:

Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w elektronicznym wniosku o wpis w księdze wieczystej/założenie księgi wieczystej REP.C./NOTA/00523111/19 złożonego w dniu 24 grudnia 2019 roku przez czyniącego notariusza, a skierowanego do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w ten sposób, aby na stronie drugiej tego wniosku w polach dotyczących danych wnioskodawcy (4a) imię ojca wnioskodawcy wypisać jako „Grzegorz” w miejsce „Gregorz”.

V. Wypis aktu notarialnego obejmującego protokół prostujący powinien zostać doręczony do właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste. Czynność tę może wykonać zarówno notariusz, jak i uczestnik postępowania wieczystoksięgowego. Notariusz przekazując treść sprostowania nie wykorzystuje systemu teleinformatycznego. System ten służy jedynie do składania wniosków, a nie dalszych czynności (por. jednak uwaga I).

Konkluzja: Dopuszczalne jest sprostowanie przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sprostowanie takie powinno być zawarte w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego, którego wypis zostanie – bez wykorzystania systemu teleinformatycznego – przekazany do właściwego sądu.

 

Pobierz dokument PDF – kliknij tutaj