Dopuszczalność złożenia przez dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 KPC przed wpisem hipoteki do księgi wieczystej

Opinia Polskiego Instytutu Notarialnego z dnia 04 maja 2020 roku w zakresie dopuszczalności złożenia przez dłużnika rzeczowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego przed wpisem hipoteki do księgi wieczystej...