Polski Instytut Notarialny 

Polski Instytut Notarialny działa jako jednostka organizacyjna Fundacji pod nazwą GLOSSATORES – Fundacja na rzecz Państwa Prawa. Fundacja ta jest organizacją pozarządową. Polski Instytut Notarialny został ustanowiony dla realizacji statutowych celów tej Fundacji. 

Celem powołania Polskiego Instytutu Notarialnego jest:

 • budowanie i wspieranie etosu notariusza jako zawodu zaufania publicznego,
 • zapewnienia wysokiej jakości czynności urzędowych polskich notariuszy w trosce o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • troska o wysoki poziom merytoryczny zarówno praktyki notarialnej, jak i ustawodawstwa dotyczącego notariatu,
 • tworzenie pomostu między nauką i praktyką w zakresie dotyczącym notariatu.

Cele te Polski Instytut Notarialny realizuje poprzez: 

 • inicjowanie i prowadzenie prac badawczych dotyczących praktyki notarialnej zarówno na płaszczyźnie nauk prawnych jak i socjologicznych oraz ekonomicznych,
 • prowadzenie badań historycznych dotyczących Notariatu i dokumentów notarialnych.
 • przygotowywanie opinii dotyczących stosowania prawa oraz aktualizowania wiedzy i informacji niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania praktyki notarialnej
 • bieżące wspieranie działalności notariuszy w ich codziennej praktyce i pomoc w rozwiązywaniu rodzących się na jej gruncie problemów,
 • działania nakierowane na doskonalenie zawodowe notariuszy, aktualizowanie zdobytej przez nich wiedzy, a ponadto pozyskiwanie nowych umiejętności i ich rozwój,
 • tworzenie płaszczyzny, na której praktycy i teoretycy prawa wspierają Notariat w sprostaniu rosnącym wymaganiom co do czynności notarialnych, związanym z jednej strony z dynamiką rozwoju prawa, umiędzynarodowieniem czynności notarialnych oraz zwiększaniem się sfery obowiązków notariusza jako podmiotu o mieszanym, publiczno-prywatnym statusie, z drugiej zaś – z rozwojem technologii informatycznych,
 • organizację szkoleń, konferencji i kursów dotyczących problematyki Notariatu,
 • rozpowszechnianie wyników swej działalności poprzez publikacje oraz transfer wiedzy. 

Główną motywację dla powołania do życia Polskiego Instytutu Notarialnego stanowi zatem konieczność zapewnienia polskim notariuszom wysokiej jakości pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów i odpowiadaniu na coraz trudniejsze pytania, jakie rodzą się w związku z ich bieżącą praktyką notarialną. 

Aktualności

Opinie

Orzecznictwo

Każdy Notariusz może zapytać Polski Instytut Notarialny